På grunn av leirefunnet i grunnen blir gravefyllingen i bakkant vesentlig slakere enn først tenkt. (Foto: Erik Jenssen)
Geotekniker Kaja Krogh og kontrollingeniør Roy Sivertsen på inspeksjon i området tidlig i september. (Foto: Erik Jenssen)
Her settes enda en pæle ned for å sørge for sikkert fundament for det 150 meter lange rasoverbygget. (Foto: Erik Jenssen)
Grunnforholdene gjør pæling nødvendig, men i utgangspunktet hadde man kun tenkt å pæle mot sjøsiden. (Foto: Erik Jenssen)
Masseregnskapet har blitt adskillig fyldigere etter funnet av leire i grunnen. (Foto: Erik Jenssen)

Bygger rassikringstunnel i Lyngen:

Forsinket: Kamp mot kalenderen under Pollfjell

Funn av leire i grunnen og omprosjektering gjør at entreprenøren har fått fristforlengelse ut over 31. oktober for rasoverbygget ved Pollfjelltunnelen i Troms.

  • tunneler

Entreprenøren Alta Anlegg hadde i utgangspunktet ut oktober på seg til å ferdigstille det 150 meter lange skredoverbygget som skal sikre området på sørsiden av Pollfjelltunnelen mot ras.

Nå opplyser byggeleder Hugo Spansvoll at entreprenøren fått frist ut desember med ferdigstillelse.

Han forklarer at årsaken handler om flere forhold, først omprosjektering av løsningen for innfestingen av tak mot vegg. Dette krevde godkjenning fra Vegdirektoratet, noe som tok tid. Dernest ble det påvist mer leire enn man hadde forutsatt i bakfyllingen mellom skredoverbygget og fjellet.

Ny beregning

Det var utført tre grunnboreprøver i området hvor bakfyllingen skal ligge, men disse fanget ifølge geotekniker Kaja Krogh ikke opp variasjonen av leire i grunnen.

– Det ble prosjektert en viss graveskråning, men da vi fant mer leire enn forutsatt i anleggsfasen måtte vi gjøre beregningen på ny, sier Krogh.

Løsningen består i å fjerne større volum av masse enn først planlagt, og anlegge en slakere skråning bak rasoverbygget.

– På den måten er vi sikre på at den står.

I tillegg til omprosjektering av graveskråningen har det ifølge geoteknikeren også vært nødvendig å gjøre en seksjonsvis utgraving i strekninger på cirka 20 meter i slengen, slik at terrenget har sidestøtte.

Håper på rask behandling

Byggeleder Hugo Spansvoll sier omprosjekteringen også omfatter endring fra fundamentering på fjell til pæler for en større del av rasoverbygget enn først tenkt.

I utgangspunktet er hele sjøsiden fundamentert med pæler, men nå blir også deler av siden mot fjellet pælet.

Han sier fremdriften er god. Fire flakvegger er ferdige, og i front pågår nå søylestøyp.

– Jeg har fått signaler fra Vegdirektoratet om at de skal forsøke å gjøre unna en godkjenning av omprosjekteringen så fort som mulig, såfremt alt er som det skal være fra tredjepartskontroll.

Håper å slå vinteren

– Deretter gjenstår takene, men nå er vinteren på tur. Såfremt det ikke blir rasfare kan arbeidet fortsette. Men Pollfjellet er over 1000 meter høyt, og der danner seg fokkskavler. Så vi holder på så lenge geologen sier det er greit, sier byggelederen.

Han er betinget optimist med tanke på at de vegfarende skal kunne gå vinteren i møte med sikret tunnelåpning.

– Holder vinteren seg litt på avstand kan vi kanskje greie å bli ferdig i år. Da vil kun utskifting av vegmassene og asfaltering gjenstå til våren.

Har gode verktøy

Geolog Andreas Persson sier det vil bli gjort sikre vurderinger utover høsten. 

Fakta om Pollfjelltunnelen:

  • Tunnelen ligger langs fylkesvei 868 i Lyngen kommune
  • Lengden på tunnelen er 3306 meter
  • Årsdøgntrafikken er 700
  • Pollfjelltunnelen ble åpnet i 1983
  • Skredoverbygg under bygging: 150 meter langt.

– Planen er at med en gang det begynner å legge seg snø, blir det permanent vinterstengt. Vi skal ikke ha en av og på- vurdering utover høsten. Det ville vært et krevende opplegg, så vi velger å ikke gjøre det. Vi velger heller det sikreste alternativet.

Han er svært varsom med å spå hvordan risikobildet vil forløpe.

– Vi vet aldri når det blir snø, det er det som er saken. Noen vintre har vi ikke snø før i februar, mens andre vintre har tidlig snø. Men det skal være reell fare for skred ned til lavlandet for at vi tar beslutningen, understreker han.

Det er montert radarovervåkning i området som avdekker når det går små ras, og Persson mener man derfor har gode verktøy for å ta en korrekt beslutning om hvor lenge arbeidet får pågå.

Les også

Forsiden akkurat nå