E16 mellom Voss og Bergen er en krevende strekning hvor det ofte går ras, som her ved  Bolstad, tidligere i år. Nå skal strekningen verdianalyseres i forkant av ny nasjonal transportplan.
E16 mellom Voss og Bergen er en krevende strekning hvor det ofte går ras, som her ved Bolstad, tidligere i år. Nå skal strekningen verdianalyseres i forkant av ny nasjonal transportplan. (Foto: Presis vegdrift/Scanpix)

Skal foreslå hvordan veimidlene bør fordeles

Forbereder neste NTP: Vegvesenet vil lage verdianalyse av flere riksveier

Analysen vil også være en del av grunnlaget for å finne de første prosjektene Vegvesenet skal planlegge etter «Nye Veier-modellene».

Som en del av arbeidet med den neste nasjonale transportplanen (NTP 2022-2033) skal Statens vegvesen foreslå en fordeling av de økonomiske rammene mellom de åtte korridorene og 18 rutene som utgjør riksveinettet i Norge. Vegvesenet har derfor nå lyst ut oppdraget med å lage en verdianalyse av ulike riksveistrekninger.

De tre strekningene som skal analyseres nå, er E39 sør og nord for trafikknutepunkt Bergen, E16 Voss-Arna og Riksvei 3 Kolomoen-Ulsberg, men det vil trolig bli lyst ut oppdrag med verdianalyse av flere strekninger senere.

– Verdianalysene innebærer at vi finner ut hvilke utfordringer veien skal løse, og får en riktig kostnad på prosjektene i forhold til det. For Vegvesenet er en god analyse av trafikktall og utbyggingskostnader viktig for å få kostnadene ned og nytten for samfunn og trafikanter opp i prosjektene våre, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til Veier24.

Les også

Detaljerte rapporter

Verdianalysen innebærer en systematisk gjennomgang av de aktuelle strekningene, for å vurdere mål og kvalitet på strekningen, hvilke trasévalg som bør gjøres i forhold til mål og kvalitet, og en vurdering av tekniske løsninger og kostnader.

Analysearbeidet vil foregå ved at Vegvesenet og konsulentene har 3-4-dagers samlinger for hver strekning, før konsulentene bearbeider resultatene. Når de tre første analysene er ferdige vil Vegvesenet vurdere behovet for analyse av flere strekninger.

Analysene skal dokumenteres i tre dokumenter. Det ene inneholder behovene og mål for tiltak på strekningene. Det andre er en teknisk rapport som inkluderer trasévalg. Det tredje tar for seg ikke prissatte virkninger i forhold til det som er gjort av tidligere utredninger på strekningene.

Rapportene vil også komme inn på forholdet til kryss og lokalveier,  til gang- sykkel- og kollektivtrafikk, og til nærmiljøet langs strekningene, og vil inneholde en transportanalyse og en beregning av samfunnsøkonomi for hver strekning.

Les også

Berører ikke fergefri E39

Selv om E39 sør og nord for Bergen er blant strekningene som skal analyseres, vil ikke analysene berøre hvilke løsninger man kommer til å velge for fjordkryssingene på E39, forteller vegdirektøren.

– Det er i denne omgang det som omfatter trafikknutepunkt Bergen som skal analyseres. Det betyr at vi vil se på E39 nordover og sørover fra Bergen, og fram til de nærmeste fjordkryssingene, men selve kryssingene vil ikke bli berørt av analysene, forklarer hun.

Vegvesenet kommer til å inngå kontrakt med fire konsulentselskaper med kompetanse innen veifag, hydrologi, konstruksjon og geofag, og deretter vil to og to leverandører lage parallelle rapporter for hver strekning. Dahl Hovland regner med at dette arbeidet kommer til å være ferdig i løpet av våren 2020.

Les også

Nærmer seg utprøving av nye modeller

– Kommer denne verdianalysen også avgjøre hvilke strekninger Vegvesenet først kommer til å planlegge etter «Nye Veier-modellene» som samferdselsdepartementet åpnet for i forrige uke?

– Det er ikke noen direkte sammenheng mellom denne verdianalysen og hvilke strekninger som skal planlegges etter de nye modellene, men det vil være en del av grunnlaget når vi skal bestemme oss for hvilke veiprosjekter det blir.

– Har dere valgt ut noen av traseene som skal prosjekteres etter ny modell?

– Vi er godt i gang med det arbeidet, men vi har ikke valgt ut konkrete traseer ennå, sier Dahl Hovland.

Oppdraget med å utføre verdianalysen har en økonomisk ramme på 12 millioner kroner, og fristen for å levere tilbud på oppdraget er satt til 8. januar neste år, og analysearbeidet vil bli satt i gang så fort som mulig etter at valg av leverandører er gjort, i februar.

Les også

Forsiden akkurat nå