PROSJEKTER

Flomfare, løs grunn og fisk: Utfordringene står i kø når Espelandssvingene skal rettes ut

Elveløp må legges om tre steder for å gi plass til ny E134-trasé.

Vågselva ligger tett inntil dagens E134-trasé, og elva må legges om tre steder der nyveien bygges.
Vågselva ligger tett inntil dagens E134-trasé, og elva må legges om tre steder der nyveien bygges. Foto: Google Maps
16. sep. 2020 - 05:05

De såkalte Espelandssvingene på E134 ved Ølensvåg i Vindafjord kommune, fire mil fra Haugesund, skal rettes ut. Det betyr bygging av cirka 1,3 kilometer ny veitrasé og krevende anleggsforhold.

E134 er stamveg mellom Haugesund og Drammen og hadde en ÅDT på 4.750 da den sist ble målt i 2017. Andelen tunge kjøretøy er cirka 15 prosent, og fartsgrensen på strekningen er i dag 60 kilometer i timen.

Den nye traseen går stedvis gjennom områder med bløt grunn, og Vågselva som renner tett på veien, må legges om tre steder for å gi plass til veien.

Les også

Mange hensyn å ta

Statens vegvesen har nå lyst ut byggeoppdraget som innebærer en rekke spesielle utfordringer.

Ikke minst krever flyttinga av elveløpet til Vågselva, som er en fiskeelv, særlig aktsomhet for å bevare livet i elva. Arbeid som må utføres i eller ved elvene skal utføres så skånsomt som mulig slik at påvirkningen på fisken og dens livsmiljø i Vågselva og sideelvene blir så liten som mulig.

Det innebærer at arbeidet må legges opp slik at de fører til minst mulig utvasking av jord, løsmasser og finstoff fra anlegget til elvene, og en del arbeider kan bare utføres til bestemte tider på året.

Arbeidene med å flytte elveløpet skal gjennomføres i perioden 1. juni til 15. oktober, og andre tiltak i vassdraget skal verken gjøres i gyteperioden for fisken i elva (15. oktober-15. november), eller i smoltutvandringsperioden (20. april-30. mai).

Nærheten til Vågselva betyr at man også må ta hensyn til faren for flom i anleggsområdet. Vannføringen kan forandre seg hurtig i Vågselva og sideelvene, og situasjoner med stor vannføring og høy vannstand kan oppstå uventet og raskt, skriver Vegvesenet i prosjektbeskrivelsen.

I forbindelse med veibyggingen skal det gjennomføres erosjonssikrende tiltak langs elva og veien.

E134-strekningen der Espelandssvingene skal legges om. De gule markeringene viser ny E134-trasé, gang- og sykkelvei og nye sideveier, og de blå er stedene der Vågselva skal legges om. Illustrasjon: Statens vegvesen
Les også

Krevende fundamentering

Det er store lokale variasjoner i grunnforholdene, og særlig må man regne med at utgravingen til og fundamenteringen av en av de fire konstruksjonene i prosjektet - en syv meter lang direktefundamentert bru til en privat adkomstvei vil bli utfordrende.

Hovedmengder i prosjektet

Gravevolum: 39.550 m3
Kabelgrøft hovedtrase: 2200 meter
Drens-/overvannsgrøfter: 860 meter
Erosjonssikring: 18.250 m2
Lettfylling: 7650 m3
Planum: 23.150 m2
Forsterkningslag: 16.800 m3
Bærelag: 29.500 m2
Asfalt: 32.900 m2
Kantstein: 525 meter
Mur: 970 m2
Forskaling: 1290 m2
Armering: 120 tonn
Betong: 650 m3
Peling: 130 meter
Kulvertelementer: 270 tonn

Bløt grunn fører også til at man må ta høyde for setninger, både i de stedlige massene og i veifyllingen som lages av sprengstein. Entreprenøren må derfor påregne ventetid utlegging av de ulike lagene i veifyllingen.

Det er også meldt om vanskelige grunnforhold i veilinja til den nye E134-traseen, blant annet der det skal settes opp en 13 meter lang pelefundamentert bru.

For de to siste konstruksjonene i prosjektet - to betongkulverter - er det ikke beskrevet utfordringer med grunnforholdene. Den minste av kulvertene vil være prefabrikkert, mens den største blir 28 meter lang, og skal plasstøpes.

Gammel trasé blir sykkelvei

Der en nye veitraseen legges i ubygd terreng, vil den eksisterende veitraseen brukes til gang- og sykkelvei, og flere av dagens avkjørsler vil bli lagt om, og samlet der det lar seg gjøre. I tillegg skal det bygges to sett busslommer på strekningen.

I forbindelse med veibyggingen skal det også legges ned strøm- og nettkabler, og Telenor/Eltel, Haugaland Kraft Nett og Haugaland Kraft Fiber vil være involvert i prosjektet.

Fristen for å levere tilbud på oppdraget er satt til 20. oktober i år, og nyveien skal stå ferdig innen første november 2022. Fristene kan imidlertid bli endret på grunn av situasjonen med CoVid-19.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.