Mellom Fagernes og Øylo skal det bygges 42 kilometer europavei.
Mellom Fagernes og Øylo skal det bygges 42 kilometer europavei. (Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen)

E16 Fagernes-Øylo

Flere innsigelser til reguleringsplanene, men prosjektet holder tidsskjemaet

Det har kommet inn flere innsigelser til de fem reguleringsplanene for utbedringen av E16 Fagernes-Øylo. Men ingen av dem ser ut til å hindre byggestart før sommeren.

– Vi har mottatt en del merknader fra private grunneiere, som vi nå er i direktedialog med for å få løst. I tillegg har vi fått innsigelser fra flere offentlige etater, sier planleggingsleder Knut Westerbø i Statens vegvesen i en pressemelding.

Fylkesmannen i Innlandet har innsigelser til blant annet risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) og støytiltak, og de har krevd grundigere utredninger opp mot beslag av dyrka mark, tiltak for mjuke trafikanter og konsekvenser for vassdrag. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever på si sine flere tiltak knyttet til flom, ras og vassdrag. Innlandet fylkeskommune har innsigelser i forbindelse med kulturminner og vassdrag.

Les også

Håper på byggestart i sør før sommeren

– Vi er i dialog med alle instanser. Jeg har godt håp om at vi kommer til enighet slik at de tre sørligste reguleringsplanene kan vedtas av kommunestyrene i Nord-Aurdal og Vestre Slidre i løpet av våren, sier Westerbø i meldingen.

– Skjer det, kan det bli byggestart på strekningen Einang-Ulnes før sommeren i år, som planlagt, sier han.

Brødrene Dokken vant denne pilotkontrakten i fjor.

Les også

Byggestart i nord i 2021

De to nordligste reguleringsplanene, som omfatter strekningen Hausåker-Øylo, er litt mer krevende å få i havn. Her blir det behov for endringer som utløser nytt offentlig ettersyn blant berørte parter. Disse planene blir etter all sannsynlighet lagt fram for politisk behandling og vedtak i Vestre Slidre og Vang til høsten. Det betyr i tilfelle byggestart tidlig i 2021.

– Siden vi uansett ikke har lagt opp til byggestart her før 2021, er ikke en litt lengre planprosess kritisk for framdriften, sier Knut Westerbø.

Les også

Mest mulig trafikksikkerhet og framkommelighet

Utbedringen av den 42 kilometer lange E16-strekningen mellom Fagernes og Øylo skal bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for gjennomfartstrafikken. Utbedringsarbeidet, som er anslått å ta ca. to og et halvt år, skal være ferdig høsten 2023.

Statens vegvesen har valgt strekningen E16 Fagernes-Øylo som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept for utbedring av eksisterende veg som skal gi mest mulig igjen for pengene, den såkalte Valdres-modellen.

Les også

Forsiden akkurat nå