Den nye jernbaneundergangen i Løten er bredere og høyere enn den gamle. Det er også bygget gang- og sykkelvei som bedrer sikkerheten for myke trafikanter.
Den nye jernbaneundergangen i Løten er bredere og høyere enn den gamle. Det er også bygget gang- og sykkelvei som bedrer sikkerheten for myke trafikanter. (Foto: Statens vegvesen)

Flaskehalsen på fylkesvei 166 i Løten er historie

Stor glede da ny jernbaneundergang på fylkesveg 166 med tilstøtende herligheter åpnet i Løten sentrum torsdag.

Med ny undergang bedres framkommeligheten for store kjøretøy og trafikksikkerheten for gående og syklende blir bedre, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Anleggsarbeidene i Løten sentrum startet i februar 2018, og etter nær halvannet års byggeaktivitet kunne trafikantene torsdag 4. juli ta i bruk den nye jernbaneundergangen og tilstøtende anlegg.

Mer enn ny jernbaneundergang

Statens vegvesen har gjennomført arbeidene på fylkesvei 166 på vegne av Hedmark fylkeskommune. Consto Anlegg Øst vant anbudskonkurransen om byggeoppdraget i Løten sentrum, og entreprenørfirmaet har siden februar 2018:

  • Erstattet gammel undergang for fylkesvei 166 under Rørosbanen med ny. Den nye undergangen er bredere og høyere enn den forrige. På vegne av Bane Nor er ny undergang tilpasset dobbeltsporet jernbane.
  • Bygget om krysset mellom fylkesvei 166 Skolevegen og fylkesvei 167 Stasjonsvegen til rundkjøring.
  • Etablert gang- og sykkelveg langs fylkesvei 166 Skolevegen fra krysset med Stasjonsvegen til krysset med Kildevegen.
  • Erstattet avkjørsler langs Skolevegen med felles adkomster.
  • Tilrettelagt for støyskjermingstiltak for beboere i området.
  • Tilpasset veiløsninger i henhold til krav om universell utforming og fremtidig transportutvikling i og gjennom Løten sentrum.
  • Gjort arbeider knyttet til vann- og avløpsnettet i byggeområdet på vegne av Løten kommune.

Utbyggingen har en kostnad på om lag 80 millioner kroner.

Økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet

Den gamle undergangen for fylkesveg 166 under Rørosbanen var en flaskehals - både lav og smal. Å bedre fremkommeligheten var et av målene med prosjektet. Ny undergang er derfor betraktelig bredere og høyere enn den forrige undergangen. Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel, sa i sin hilsningstale på åpningsarrangementet at flaskehalsen i Løten sentrum endelig er borte, ifølge pressemeldingen fra Vegvesenet.

Gjennom den nye undergangen er det også bygget en gang- og sykkelvei som øker trafikksikkerheten for myke trafikanter.  

Takket berørte parter

Consto Anlegg Øst startet arbeidet i februar 2018. Fra april 2018 til det nye veganlegget åpnet 4. juli i år har jernbaneundergangen vært stengt for trafikk. Under åpningsarrangementet takket både ordfører Bente Elin Lilleøkseth i Løten, fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og seksjonsleder Lars Alhaug i Statens vegvesen naboer og andre berørte for tålmodigheten i anleggsperioden.

Forsiden akkurat nå