Mange maskiner sikres oppdrag på nye vegprosjekter også i 2016. Foto: Jarle Skoglund
Mange maskiner sikres oppdrag på nye vegprosjekter også i 2016. Foto: Jarle Skoglund

-Et kraftig løft i veginvesteringer

I budsjettet fra samferdselsdepartementet foreslås det til sammen 16,5 milliarder kroner til investeringer på riksvegnettet. -Et kraftig løft, mener samferdselsministeren.

 • Nyheter

Om lag 8,1 milliarder kroner skal brukes på store vegprosjekter. Resten er fordelt til fornyings- og utbedringstiltak, tiltak for gående og syklende, trafikksikringstiltak langs eksisterende veg, miljø- og servicetiltak, Nasjonale turistveger og tiltak for kollektivtransport og universell utforming.

 

9,3 milliarder fra bompenger

I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet er det for 2016 regnet med om lag 9,3 milliarder kroner i bompenger og annet ekstern finansiering av tiltak på riksveg.

Av dette utgjør bompengene 8,3 milliarder kroner, mens 900 millioner kroner er forskudd og 75 millioner kroner er ulike tilskott. Overslaget for bruk av bompenger viser en nedgang for andre år på rad fra 2014.

 

Mer planlegging og kjøp av grunn

1,85 milliarder kroner til planlegging og kjøp av grunn – en økning på 50 prosent fra 2015. Midlene skal brukes til planar til framtidig prioritering av prosjekt i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Budsjettforslaget vil gi økt planleggingsaktivitet og legge til rette for å framskynde prioriterte prosjekt. Midlene skal også gå til planavklaring for prosjekter som Nye Veier AS skal overta og til planavklaring for nye OPS-prosjekt. I tillegg er det prioritert midler til kjøp av grunn for E18 Vestkorridoren i Akershus.

 

Disse starter opp i 2016

Det er lagt opp til anleggsstart med statlige midlar av disse prosjektene:

 • E16 Øye – Eidsbru i Oppland
 • Rv 36 Skyggestien – Skjelbredstrand i Telemark
 • E6 Tana bru i Finnmark
 • E18 Varoddbrua i Vest-Agder
 • E39 Bjørset – Skei i Sogn og Fjordane
 • E6 Vindåsliene – Korporalsbrua i Sør-Trøndelag
 • Rv 70 Meisingset – Tingvoll i Møre og Romsdal
 •  

Større vegprosjekter

Tre  større prosjekt med kostnadsoverslag over 500 millioner kroner planlegges startet i 2016. Dette er:

 • E16 Øye – Eidsbru i Oppland
 • Riksveg 36 Skyggestein – Skjellbredstrand i Telemark
 • E6 Tana bru i Finnmark

 

Også E18 Varoddbrua i Vest-Agder, E39 Bjørset – Skei i Sogn og Fjordane og E6 Vindalsliene –Korporals bru i Sør-Trøndelag er planlagt med oppstart i 2016, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) gjenstår. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til styrings- og kostnadsramme så snart det foreligger nærmere avklaringer.

For prosjektet riksveg 70  Meisingset – Tingvoll i Møre og Romsdal er det planlagt anleggsstart i 2016.

 

Forberedt for oppstart

Statlige midler er dessuten satt av til forberedende arbeid på disse to prosjekta, som begge er OPS-prosjekt (offentleg-privat samarbeid):

 • Riksveg 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark
 • Riksveg 555 Sotrasambandet i Hordaland

 

Disse tre prosjektene vil gjøres klar med statlige midler og bompenger til forberedende arbeid og eventuell anleggsstart i 2016, men med forbehold om at bompengeopplegget er blitt behandla og godkjent av Stortinget:

 • Riksveg 23 Dagslett – Linnes i Buskerud
 • E16 Bagn – Bjørgo i Oppland
 • E6 Helgeland sør i Nordland

 

Forsiden akkurat nå