Prosjektet gikk gjennom delprosjektering i 2020. Grunnboring sør på veiområdet Lavik-Haugland ble gjort i 2018.
Prosjektet gikk gjennom delprosjektering i 2020. Grunnboring sør på veiområdet Lavik-Haugland ble gjort i 2018. (Foto: Geir Brekke)

Entreprenørene kan begynne å kalkulere: Nytt prosjekt til 650 mill i Askøypakken

Fylket skal bygge fire kilometer ny vei over fire år.

Det handler om fylkesvei 562 Lavik-Haugland på Askøy utenfor Bergen, og den er en del av den store Askøypakken.

Kart over strekningen Lavik-Haugland. Illustrasjon: Vestland fylkeskommune

Dagens fylkesvei har mange skarpe svinger og trafikkfarlige kryss. Flere av dagens avkjørsler skal fjernes og samles i et større knutepunkt. Fylket legger til rette for myke trafikanter gjennom å bygge gang- og sykkelvei.

Oppdraget ser slik ut: Ny fylkesvei inkludert gang- og sykkelvei over en strekning på rundt fire kilometer. I tillegg skal det bygges omkring 3,5 kilometer med sideveier. Planstrekningen går delvis langs eksisterende fylkesvei, og delvis i nytt terreng. Det skal etableres lukket overvannsystem sammen med vann- og avløpsanlegg for Askøy kommune. Prosjektet er modellbasert.

Arbeidet omfatter blant annet:

Ny bru ved Berget vil knytte sammen lokalveien med dagens fylkesvei. Illustrasjon: Vestland fylkeskommune
  • Total ombygging av gammel vei, samt ny vei gjennom en kilometer utmark
  • Kryssing av Pollelva og Lonelva (med henholdsvis bru og fylling)
  • Fire brukonstruksjoner
  • Signalregulert overgang
  • Ny gang- og sykkelvei

Anleggsarbeidet vil forgå langs eksisterende veier. Trafikken på hovedveiene i området er
stor, og dagens fylkesvei er smal og til dels uoversiktlig. ÅDT i 2020 var cirka 15.000.

Kostnadsrammen er på 650 millioner kroner. Prosjektet skal stå ferdig 1. oktober 2025.

Ved Lavik går fylkesveien i dag i en krapp sving mot øst gjennom en strekning med bratte fjellskjæringer på begge sider. Ny fylkesvei vil gå rett fram og inn i kryss mot dagens fylkesvei. Veien videre mot Erdalsveien i øst går gjennom ny rundkjøring. Illustrasjon: Vestland fylkeskommune

Dette vil bli en konkurranse med forhandlinger, og Vestland fylke planlegger å plukke ut inntil fire kvalifiserte entreprenører som skal delta i forhandlingene.

Frist for å melde seg på i konkurransen er 20. august.

Les også

 

Forsiden akkurat nå