Brunnholen bru under byggingen.
Brunnholen bru under byggingen. (Foto: Statens vegvesen)

Entreprenør klaget inn spesiell brukontrakt til Kofa - men fikk ikke medhold

Da fylkesveg 505 på Jæren skulle bygges om, fikk arbeidsfellesskapet Bjelland/SV-Betong kontrakten. Konkurrenten Risa syntes ikke det var riktig, og meldte tildelingen inn for Kontraktsnemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Men det hadde Risa lite igjen for.

I mars 2017 gikk Statens Vegvesen på vegne av Rogaland fylkeskommune ut med anbudskonkurranse for fylkesvei 505 Skjæveland–Foss Eikeland. Prosjektet omfattet blant annet hovedvei, bru over godsterminal, gang- og sykkelunderganger, rundkjøringer og flere adkomstveier. Strekningen er første etappe av tverrforbindelsen mellom riksveg 44 Skjæveland og E39 Bråstein. 

En krevende del av byggingen, og hovedelementet i prosjektet, er firefeltsbrua over Ganddal godsterminal, som har fått navnet Brunnholen bru. Her hadde Vegvesenet sammen med Bane Nor besluttet å bygge brua med lanseringsmetoden (skyvemetoden). Poenget var å få en «en sømløs utbygging av brua der konstruksjonen produseres i en forskaling bak akse 6 (landkar) og skyves over hovedsporet og terminalområdet med sikring mot fallende gjenstander påmontert, slik at aktivitetene under kan foregå mest mulig uforstyrret».

Vegvesenet stilte følgelig en rekke krav til kvalifikasjoner og dokumentasjon i kontraktsgrunnlaget.

Vegvesenet fikk tilbud fra åtte leverandører, deriblant fra Risa og fra arbeidsfellesskapet Bjelland/SV-Betong (heretter kalt for enkelthets skyld kalt «BS»).

BS skulle blant andre bruke Doka Norge som underentreprenør.

BS hadde lavest pris av de åtte anbudene (342,6 millioner kroner). I mai 2017 meldte Vegvesenet at de aktet å inngå kontrakt med BS.

Risa klaget på avgjørelsen, og Vegvesenet innhentet ytterligere dokumentasjon fra BS og inngikk deretter kontrakt i juni samme år.

Risa tok saken til Kofa i november 2017. Det er formelt Rogaland fylkeskommune som er part i saken.

For lite dokumentasjon?

Risa mente at hverken BS selv eller foretakene som arbeidsfellesskapet støttet seg på oppfylte kvalifikasjonskravet om «erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad». BS hadde uansett ikke fremlagt dokumentasjon som angitt i konkurransegrunnlaget.

Risa viste også til at det ikke var riktig at Doka Norge hadde vært underentreprenør for brubygging etter skyvemetode. For prosjektet Gulli bru i sør-Hedmark var Doka Norge kun leverandør av forskalingsutstyr og ikke en underentreprenør, ifølge Risa.

Risa viste ellers til de mente var manglende dokumentasjon fra BS på flere områder, og at det var mangler i nøkkelpersoners kompetanse i tilbudet fra BS.

I det store og det hele mente Risa at arbeidsfellesskapets tilbud skulle vært avvist.

Vegvesenet og fylkeskommunen avviste på sin side kontant påstandene fra Risa. BS oppfylte kvalifikasjonskravene og det var ikke grunnlag for avvisning.

«BS har vist til at selskapet selv, eller underentreprenører selskapet råder over, har tilstrekkelig erfaring for å oppfylle kvalifikasjonskravene, og har dokumentert dette på tilfredsstillende måte,» heter det.

Fullt medhold til Vegvesenet

Og videre: «Vurderingene som er foretatt er ikke i strid med de grunnleggende kravene i loven, og det har heller ikke på annen måte skjedd en uforsvarlig, usaklig eller vilkårlig vurdering, ei heller en vurdering basert på feil faktum,» skriver Vegvesenet.

Kofa ser slik på kravet til «erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad»: Det er dokumentert i BS sitt tilbud at Doka Norge sammen med en spesialist på skyvemetoden hadde tilfredsstillende erfaring med bygging av bruer med denne metoden.

BS hadde heller ikke dokumentert tilstrekkelig erfaring med spennarmering, mente Risa, men fikk ikke medhold her heller.

Risa mente også at det var kritikkverdig og i strid med forskriften at Vegvesenet hentet inn noen opplysninger fra BS etter at tilbud var levert. Igjen: Ikke medhold.

Kofas konklusjon fra 5. februar i år: Rogaland fylkeskommune (og altså Vegvesenet) har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser i denne saken.

De siste av de totalt 18 seksjonene av Brunnholen bru ble skjøvet over til landkaret ved godsterminalen 11. desember i fjor. Brua er 25,2 meter bred og 248 meter lang.

 

LES OGSÅ: Retten slo ned på høye advokatutgifter i skjønnssak om fylkesvei i Rogaland

LES OGSÅ: Signerte kontrakten med Bjelland og SV Betong

LES OGSÅ: Snart byggestart på fv 505 Skjæveland-Foss Eikeland

Forsiden akkurat nå