Nye E45 går tett ved populære Altaelva, og det har bydd på sine utfordringer. (Foto: Anlegg Nord)
Utsikt nordvestover i retning Alta sentrum. (Foto: Anlegg Nord)
Utsikt nordvestover i retning Alta sentrum. (Foto: Anlegg Nord)
Masseuttaket Karibakken like ved vegen skal tilbakeføres til naturen og sås til. (Foto: Anlegg Nord)

E45 Salkobekken: Krevende kvikkleire ved Alta

Det var mye mer kvikkleire enn beregnet der den nye Europavegen skulle bygges. Mer enn 200.000 kubikkmeter masse måtte flyttes.

E45 het opprinnelig riksveg 93, men skiftet navn i vinter.

E45 går fra Alta til Sicilia.

– Den nye gang- og sykkelvegen er egentlig et folkekrav fra de som bor der. De ville ha forlenget gang- og sykkelvegen, for de måtte ut på riksvegen i et farlig område. Samtidig la vi om vegen, fikk bedre kurvatur på den, og Alta kommune brukte anledningen til å skifte vann og avløp og diverse kabler, forteller prosjektleder Tor Inge Hellander i Vegvesenet.

Spesiell sikring

– Prosjektet har gått greit. Blant utfordringene var reguleringsplanen, det tok litt tid å få ervervet nok grunn da vegen måtte flyttes på grunn av kvikkleira vi støtte på i traseen. Og i tillegg er det en barneskole i området, der elevene måtte krysse anleggsområdet for å komme til skolen, og det krevde spesielle sikringstiltak. Driften har ellers vært ganske  konsentrert, og vi har ikke hatt noen uhell, sier Hellander.

E45 Salkobekken-Øvre Alta

-1,3 km ny veg og gang- og sykkelveg

-ÅDT: Ca 4000

-Start: Sommeren 2017

-Ferdigstilling: September 2018

-Kontraktsverdi: 67 mill. kr. eks. mva.

-Entreprenør: Anlegg Nord

– Prosjektet har forløpt bra. Byggetiden har vært kort, og det har vært en utfordring for entreprenøren. Oppstarten ble noe forsinket, entreprenøren var i gang i fjor på denne tida, og har brukt omtrent et år. Frist for ferdigstillelse var 31. august, og etter det var det bare litt pynting og slikt som gjensto, forteller Hellander.

En undergang under E45 er største konstruksjon i prosjektet. I tillegg er det noen kulverter og små rasteplasser.

– Kvikkleireproblemet løste vi med å skifte ut masser. Totalt er det flyttet rundt 200.000 m3 i linja. Dessuten har vi ryddet opp i Karibakken, et gammelt masseuttak, og flyttet rundt 100.000 m3 der.

Flyttet hele vegen

Vegvesenets byggeleder Kjetil Romsdal forteller mer om kvikkleira som kronglet det til litt: – Vi fant såpass mye kvikkleire at vi måtte flytte hele veglinja 17-18 meter vekk fra Altaelva. Da måtte vi inn i en ganske stor skjæring, og det ble veldig mye masseflytting selv om vegen ikke er lengre enn 1300 meter. Men det var ikke sikkerhetsfaktor nok i forhold til ÅDT. Vi senket det nye terrenget ganske mye, forteller han.

ÅDT ligger i dag på mellom 3500 og 4000. Men kommunen skal bygge et ganske stort industriområde i nærheten, så om få år kan ÅDT for vegen være på rundt 9000. Det er en av årsakene til oppdimensjoneringen av vegen.

– Så har vi barneskolen, hvor elevene måtte gjennom anleggsområdet. Entreprenøren har løst den saken bra, og har hatt fokus på temaet hele tiden. De yngste elevene har hatt buss og drosje i byggeperioden, sier Romsdal.

Grunnavstålsene har for øvrig ikke gått helt konfliktfritt. Ny E45 går gjennom noen av de beste jordbruksområdene i distriktet, og Altaelva er populær.

– Da har det lett for å bli litt konflikter om arealet. Vegen krever jo en 70-80 meters bredde totalt, sier Romsdalen.

Naboskapet til av verdens beste lakseelver betyr også at Anlegg Nord har hatt sterkt fokus på ytre miljø, med beredskap og sikring av maskiner.

Fornøyd entreprenør

Anlegg Nords prosjektleder Lars Erik Thomassen forteller:

– Arbeidet har gått greit. Vi visste hele tiden at tiden ville bli knapp, men det aller meste ordnet seg. Noe uforutsett kvikkleire dukket opp, og på noen partier av vegen måtte vi drenere og forsterke lagene mer enn beregnet. Ellers har det vært et komplekst og veldig fint anlegg. Det er ikke så mange meter veg, men det er mange elementer i tillegg, sier han.

Forsiden akkurat nå