Fra dagens E39 Lønset-Hjelset.
Fra dagens E39 Lønset-Hjelset. (Foto: Statens vegvesen)

E39: Nå setter Vegvesenet i gang med totalentreprisen Lønset-Hjelset

Nå kan entreprenørene begynne å regne på oppdraget. Ni kilometer E39 skal stå ferdig om tre år.

I statsbudsjettet fikk E39 Lønset-Hjelset penger til å starte med arbeidene, og nå er totalentreprisen lagt ut i markedet.

Her ved Hjelset gård. Illustrasjon: Statens vegvesen

Kontraktsarbeidet består av prosjektering og bygging av ni kilometer med ny E39 fra Lønset til et stykke øst for Hjelset i Møre og Romsdal. Prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 1,3 milliarder kroner.

Veien bygges i dagen og er planlagt som to- og trefeltsvei med midtrekkverk. Mesteparten av traseen går i jomfruelig terreng. Entreprisen består av en del konstruksjoner, blant annet åtte underganger/kulverter dimensjonert for landbruksmaskiner, åtte bruer mellom 15 og 90 meter, samt en 100 meter lang firefelts miljøtunnel.

Les også

Mest løsmasser

Skisse av trasén for ny E39. Illustrasjon: Statens vegvesen

På strekningen er det for det meste faste løsmasser, morenematerialer, strandavsetninger og breelvavsetninger. Det er moderate dybder til berg. I krysset ved Hjelset er det et leirlag. Mesteparten av strekningen ligger under marin grense, men det er ikke registrert kvikkleire i reguleringsplanfasen. Terrenget er for det mest skogkledt og ganske slakt.

Støyreduserende tiltak på og ved boliger er ikke en del av denne entreprisen, men prosjektet har en opsjon på riving av eksisterende bru over Opdølselva.

Les også

Departementet har gitt klarsignal

Kontraktsarbeidene lyses ut med forbehold om Stortingets godkjennelse av
bompengeproposisjon.

For E39 Lønset-Hjelset er det ikke lagt fram en bompengesak for Stortinget ennå, men Samferdselsdepartementet har nå gitt klarsignal om at anbudskonkurransen kan lyses ut med forbehold om Stortingets godkjennelse. 

– Det betyr at vi er i rute til byggestart til sommeren, og dermed trolig også ferdigstillelse av prosjektet før det nye Sjukehuset for Nordmøre og Romsdal etter planen ferdigstilles til jul i 2023, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Startdato for E39-prosjektet er satt til 14. juni 2021. Nyveien skal stå ferdig 1. desember 2023.

Les også

Kontraktssignering 14. juni

Dette er en konkurranse med forhandling, og Vegvesenet skal her invitere 3-4 kvalifiserte leverandører til å inngi tilbud og delta i forhandlingene.

Hjelsetkrysset sett fra vest mot østenden av prosjektet. Foto: Statens vegvesen

Første tidsfrist er 17. desember i år. Det er fristen for å melde sin interesse for oppdraget.

Så skal entreprenørene kvalifiseres, og tre til fire blir plukket ut for forhandlinger. De skal levere sine første tilbud 8. april 2021. Deretter blir det forhandlingsmøter fram til frist for innlevering av endelig tilbud, som er 26. mai.

Vegvesenet planlegger å signere kontrakt 14. juni.

Vegvesenet arrangerer digital tilbudskonferanse 27. november.

Forsiden akkurat nå