Oversiktsbilde over Skøyenområdet med utsyn vestover. Til høyre synes jernbanen, til venstre slynger E18 seg. Bygdøylokket nærmest, og lenger bort grøntområdet over Sjølystlokket.
Oversiktsbilde over Skøyenområdet med utsyn vestover. Til høyre synes jernbanen, til venstre slynger E18 seg. Bygdøylokket nærmest, og lenger bort grøntområdet over Sjølystlokket. (Foto: Statens vegvesen)

E18 har fått setningsskader, og både Sjølyst- og Bygdøylokket må utbedres

Her kan det bli travelt til sommeren.

Vegvesenet har kommet med en ny kontrakt: Tunneloppgradering Oslo E18 Sjølyst- og Bygdøylokket.

Bakgrunnen er denne: Da E18 ble bygget, ble Hoffselva lagt i rør under veien. Nå har veien har fått setningsskader over røret, som også har for dårlig kapasitet i dag. Det skal derfor graves opp og byttes ut med en ny kulvert som krysser under Sjølystlokket.

Bygdøylokket ble oppført i 1959 og bygget om i 2001. Det er en traukonstruksjon på
E18 som krysses av to bruer (lokket) der det er en rundkjøring. Under lokket er det to løp med to gjennomgående kjørefelt i hver retning.

Sjølystlokket sto ferdig i 2003. Det er bygd av prefabrikkerte elementer på plasstøpte stripefundamenter. På oversiden av lokket er det et grøntområde med gangvei. Lokket har ett løp med tre gjennomgående kjørefelt i hver retning, samt av- og på rampe i vestre ende av lokket. Lokket har en gjennomløpslengde på 167 meter og en innvendig bredde på rundt 30 meter.

Bygging av ny kulvert for Hoffselva og rehabilitering av Bygdøylokket og Sjølystlokket skal nå skje i en felles entreprise. ÅDT på denne delen av E18 er cirka 77.000 (2019-tall).

Dessuten blir det diverse skiltarbeider på E18 fra Lysaker til Filipstad, samt på en strekning på Ring 3 fra Økern til Ryen og ved Storo/Sinsen.

Entreprisen går i hovedsak ut på dette:

 • Nye spunt- og rørvegger i tunnel og dagsone
 • Ny prefabrikkert kulvert i byggegrop, delvis under vannstanden i elva
 • Riving av dagens rør for Hoffselva, samt armerte betongkonstruksjoner
 • Støp av overgang mellom ny kulvert og dagens kulvertrom (delvis
  undervannstøp)
 • Betongrehabilitering i Bygdøylokket
 • Ny veioppbygging på trau ved Bygdøylokket
 • Skifte ut dagens tekniske bygg ved Sjølystlokket
 • Ny belysning
 • Rehabilitering/utskiftning av overvannsystem i Sjølystlokket
 • Ny oppsamlingstank for vaskevann
 • Nye betongrekkverk (hovedsakelig glidestøp)
 • Forlenge skråmur ved portal Sjølystlokket
 • Skilt- og portalarbeider på E18 Lysaker-Filipstad
 • Variable fartsgrenseskilt og styringsskap i dagsonen på strekningene Lysaker-Filipstad,
  Ryen-Økern og Storo-Sinsen.

Arbeidene er planlagt utført i tre perioder. Hovedvekten av arbeidet skal skje på sommeren, med døgnkontinuerlig stengning. Her må entreprenøren regne med høy kompleksitet i arbeidet og intensiv drift. Andre arbeider gjøres før og etter sommeren, og det som nattarbeid. Arbeidene gjennomføres i faser og medfører svært mye arbeidsvarsling.

Noen omtrentlige hovedmengder:

 • Prefabrikkerte betongelementer (kulvert og overgangsplater): 1300 tonn
 • Bortkjøring av løsmasser og steinmasser: 3000 m3
 • Fylling inntil konstruksjon med pukk/kult: 1100 m3
 • Rørvegger: 2200 m rør
 • Spunt: 600 m2
 • Reasfaltering slitelag: 20.000 m2
 • 300 armaturer
 • Elkraftkabler: 10.000 m

Sluttfrist er 17. november 2023.

Vegvesenet arrangerer tilbudskonferanse på Brynseng 15. desember. Tilbudsfrist er 19. januar.

Les også

Forsiden akkurat nå