Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok mandag 27. mars på en markering i forbindelse med at bompengeinnkreving ble avsluttet ved E16 Nybakk.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok mandag 27. mars på en markering i forbindelse med at bompengeinnkreving ble avsluttet ved E16 Nybakk. (Bilde: Statens vegvesen)

E16 Kløfta – Nybakk nedbetalt

Det slutt på innkrevingen av bompenger på E16 ved Nybakk i Akershus. Om lag 70 mill. kroner er årlig tatt inn etter åpningen av vegen i 2008.

Anleggsarbeidene startet i august 2004. Delstrekningen Kløfta – Borgen ble ferdigstilt i oktober 2006, mens resten av prosjektet ble åpnet for trafikk i oktober 2007.

Det har helt fra starten av vært automatisk innkreving i bomstasjonene, dvs. at det aldri har vært mulig å stoppe og betale bompenger ved passering. Bompengeanlegget var ett av de første som tok i bruk dagens sentralsystem, CS Norge.

I det første hele driftsåret (2008) ble det krevd inn om lag 54 mill. kr. I 2015 ble det krevd inn om lag 70 mill. kr. Det har vært innkreving i to bomstasjoner. Den ene bomstasjonen er plassert på ny veg, E16 (tidligere rv 2), og den andre på gammel veg, fv. 450.

De samlede inntektene er på 617 mill. kr. Av dette er i underkant av 400 mill. kr benyttet til å finansiere selve utbyggingen. Øvrige inntekter er benyttet til å dekke finansieringskostnader og kostnader ved drift av bompengeinnkrevingen.

 

31,6 millioner kjøretøy har passert bomstasjonen

I 2016 var gjennomsnittlig trafikk gjennom bomstasjonene om lag 10 100 kjøretøy i døgnet. Siden bompengeinnkrevingen startet i november 2007 har 31,6 millioner kjøretøy passert gjennom bomstasjonen.

Bompengeinnkrevingen startet opp 1. november 2007 og bompengeperioden var beregnet å være 14 år og 3 måneder. Når innkrevingen avvikles allerede etter 9 år og 5 måneder skyldes dette i hovedsak at bompengeselskapets rentebetingelser har vært langt lavere enn 8 % rente som lå til grunn i den opprinnelige beregningen.

Trafikken gjennom bomstasjonene har vært 3-4 % høyere enn forutsatt i opprinnelig st.prp. nr. 47 (2003-2004) de første fem årene av innkrevingen.

 

Fra tofelt til firefelts veg

Prosjektet var første etappe av den planlagte utbyggingen av E16 mellom Kløfta i Akershus og Kongsvinger i Hedmark, en strekning på om lag 60 km. Prosjektet Kløfta – Nybakk som omfattet bygging av om lag 10,5 km ny veg i Ullensaker kommune, kortet inn strekningen med om lag 1,5 km. Opprinnelig var det lagt til grunn bygging av tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk på den 3,5 km lange strekningen fra Kløfta til Borgen og tofelts veg på resten av strekningen. Det var imidlertid forutsatt at det skulle legges til rette for en framtidig utbygging til (smal) firefelts veg, i den grad dette var økonomisk forsvarlig. Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 64 (2003-2004) ble utbyggingsstandarden endret til smal firefelts veg med vegbredde 16 meter og midtrekkverk.

 

E16 Kongsvinger – Slomarka – endrede takster på sidevegene

Etter forslag fra Samferdselsdepartmentet og lokalpolitisk behandling er det vedtatt å endre takstene på sidevegene på strekningen E16 Kongsvinger – Slomarka. Det er andre utbyggingsfase av utbyggingen av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Takstene på sidevegene ved fv. 175 Åsum og fv. 250 Fulu skal være halv pris av taksten på E16. Ordningen er vedtatt med en prøvetid på ett år.

Alle AutoPASS-avtaler for kunder hos Vegfinans E16 Kongsvingervegen opprettholdes, da bompengeselskapet består. Kunder som ønsker å si opp sin avtale må ta kontakt med Vegfinans E16 Kongsvingervegen.

Forsiden akkurat nå