Å ta seg fram langs denne vegen for egen kraft kan ikke være hyggelig. Ny E 6 vil gå lengre til høyre i bildet. Brødrene Bjerkli skal stå for flyttingen. (Foto: Google)
Å ta seg fram langs denne vegen for egen kraft kan ikke være hyggelig. Ny E 6 vil gå lengre til høyre i bildet. Brødrene Bjerkli skal stå for flyttingen. (Foto: Google)

E 6-jobb til Brødrene Bjerkli

Brødrene Bjerkli fra Stjørdal i Nord-Trøndelag skal legge om 1 610 meter av E 6 i nabofylket i sør. Kontrakten som er på 42,143 millioner kroner, blir underskrevet senere i uka.

Omleggingen gjelder strekningen Gyllan-Hage lengst sør i Melhus kommune. E 6 skal utvides til 12,5 meters bredde og utstyres med midtrekkverk. På ca. halvparten av strekningen får vegen helt ny trasé, for øvrig blir nåværende veg utvidet.

Brødrene Bjerkli skal også anlegge 1 750 meter gang/sykkelveg og støpe en 13,5 meter lang kulvert under E 6. Gang/sykkelvegen skal fungere som adkomstveg for noen eiendommer. Den blir derfor 4 meter bred.

 

Gaula blir erosjonssikret

Videre omfatter entreprisen erosjonssikring av bredden til elva Gaula. Det er nødvendig for å hindre utrasing som kunne fått alvorlige konsekvenser for E 6.

Til sammen skal det sprenges 10 000 kbm, 30 000 kbm skal graves ut, og det skal legges ned 2,2 km rørledninger. Til forsterkningslaget vil det gå med 35 000 kbm kult og til bærelaget 14 000 tonn asfalt.

I dag er strekningen Gyllan-Hage den eneste mellom Trondheim og Støren hvor det hverken er gang/sykkelveg langs E 6 eller en parallell lokalveg. Senest 14. oktober neste år har myke trafikanter fått et tilbud også her. Denne fristen gjelder også for det øvrige trafikkarealet. Innen 16. mai 2014 må grøntarbeidet være fullført.

 

For dårlig grunn

I følge den opprinnelige planen skulle ytterligere 5-600 meter av E 6 utvides og fått midtrekkverk. På denne strekningen skulle det vært en kulvert under vegen. Det viste seg imidlertid at grunnen var for dårlig til at kulverten kunne etableres. I stedet blir det bygd en gang/sykkelbru.

Omprosjekteringen kunne ikke utføres så raskt at gang/sykkelbrua kunne komme med på jobben som nå har vært ute på anbud. Dermed ble også utvidelsen av E 6 og montasjen av midtrekkverk på den aktuelle strekningen utsatt. Før brua er på plass må myke trafikanter ha mulighet til å krysse E 6 i plan. Det kan de ikke hvis det er et midtrekkverk.

De totale omkostningene i forbindelse for utbedringen av E 6 mellom Gyllan og Hage er beregnet til ca. 70 millioner kroner. Beløpet dekkes med ordinære riksvegmidler.

Prosjekteringen er utført av Statens vegvesen i egenregi.

 

 

Forsiden akkurat nå