-Både eierne og ledelsen sviktet i Oslo Vei

-Både eierne og ledelsen sviktet i Oslo Vei

Oslo kommune hadde ikke kontroll med selskapet og hvordan dette ble ledet, og styrets kontroll har vært mangelfull. Granskingsrapporten om Oslo Vei beskriver et selskap uten styring.

Konkursboet i Oslo Vei overleverte onsdag 11. desember sin granskingsrapport til Oslo Byfogdembete. Rapporten konkluderer med at Oslo kommune, som eneeier i Oslo Vei, brøt sine egne prinsipper for god eierstyring, blandet sammen flere roller og grep direkte inn i forvaltningen av selskapet.

Granskingen har avdekket at Oslo kommune drev Oslo Vei AS til konkurs, noe som påførte kreditorene, inkludert de ansatte, et tap på omkring 500 millioner kroner. Konkursboet i Oslo Vei leverte 18. november inn stevning til Oslo tingrett hvor konkursboet krever erstatning for dette tapet.

- Vår granskingsrapport viser at Oslo kommune har brutt flere av sine egne prinsipper for eierstyring. Kommunens handlemåte i denne saken er svært kritikkverdig. Som representant for kreditorene er det vår plikt å stille Oslo kommune til ansvar, sier advokat Tom Hugo Ottesen i Kvale Advokatfirma, bostyrer for konkursboet i Oslo Vei.

I følge granskingsrapporten fremstod Oslo Vei AS for sine kunder, kreditorer og ansatte som et vanlig aksjeselskap med en solid og pålitelig aksjonær. Rapporten påviser at de faktiske forhold var annerledes:

«Boets gjennomgang har påvist svikt i eierstyring og selskapsledelse på flere områder:

  • Oslo kommune har i sin utøvelse av eiermyndighet og instrukser til styret foretatt en sammenblanding av kommunens ulike roller.
  • Eier har ikke hatt tilstrekkelig kontroll med selskapet og hvordan dette er ledet.
  • Styrets kontroll med selskapets virksomhet har vært mangelfull.»

Nedenfor følger noen eksempler på hvordan Oslo kommune sviktet som eier:

  • Oslo kommune presset igjennom en avvikling av Huken pukk- og asfaltverk til tross for at de hadde mottatt dokumentasjon som viste at Oslo Vei AS da måtte få tilførsel av kapital for å unngå konkurs.
  • Oslo kommune ga inntrykk av at de som eier ville skyte inn kapital i Oslo Vei AS, noe kunder, långivere og underleverandører trodde på. Likevel lot kommunen selskapet gå konkurs. Ansatte, underleverandører og långivere fikk regningen.
  • Oslo kommune forsøkte å tvinge styret i Oslo Vei AS til selv å si opp leieavtalen for Huken pukk- og asfaltverk, slik at Oslo kommune som grunneier ville slippe å betale kompensasjon. Dette nektet imidlertid styret å gjøre.

Granskingsrapporten avdekker også alvorlige forhold knyttet til leieforholdet ved Oslo Veis hovedkontor i Uelandsgate 85: «Slik saken nå fremstår for bostyrer bør det fremmes krav mot Oslo Vei AS' tidligere styreleder, daglig leder og leder for anleggsavdelingen», heter det i rapporten.

Forsiden akkurat nå