Noen av holdeplassene er allerede ferdig.
Noen av holdeplassene er allerede ferdig. (Statens vegvesen)

Anbudsåpning på to metrobusstasjoner og gang- og sykkelvei i Trondheim - disse har meldt seg til jobben

Det nye kollektivsystemet skal stå ferdig i 2019.

Anbudsåpningen var nylig, og tre entreprenører har meldt seg til tjeneste:

Arbeidet består i hovedsak av bygging av sykkelvei med fortau på sørsiden av fv. 6666 Christian Frederiks gate i Trondheim, mellom kryssene Vollabakken/Klostergata og Høgskoleringen. Ny løsning skal erstatte eksisterende kombinerte gang- og sykkelvei. Strekningen er cirka 400 meter lang.

Det skal også bygges to nye stasjoner for metrobuss, som erstatning for eksisterende bussholdeplasser på strekningen. Metrobusstasjonene skal etableres som kantstopp for begge kjøreretningene i tverrsnittet utenfor Idrettsbygget ved NTNU.

På strekningen mellom Neufeldts gate. og Høgskoleringen ligger det en eksisterende overvannskulvert som ble etablert på 1920-tallet ved gjenfylling av Elgeseterbekken og den opprinnelige etablering av Christian Frederiks gate. Kulverten skal i dette anlegget saneres og erstattes med separate overvanns- og spillvannsledninger.
Øvrig VA-arbeid for hele strekningen er en mer tradisjonell etablering av løsninger for håndtering av overvann og drenering.

Disse vil ha jobben:

Peab Anlegg AS:                              18.887.000

Grunnarbeid Entreprenør AS:     19.485.553

Teknobygg AS:                                24.140.309

Rundt regnet 45 holdeplasser, eller stasjoner, 12 knute- og omstigningspnkt og 10 strekningstiltak får byggestart i år, ifølge Trondheim kommune.

Det er satt av 2,8 milliarder kroner til prosjektet, og halvparten dekkes av Staten gjennom Bymiljøavtalen.

Forsiden akkurat nå