Det nye løpet kommer sør for dagens tunnel. Her fra dagsonen på Drøbak-siden.
Det nye løpet kommer sør for dagens tunnel. Her fra dagsonen på Drøbak-siden. (Foto: Statens vegvesen)

1600 sprenginger og like mange stenginger når ny Oslofjordtunnel skal bygges

Det vil nok merkes for trafikken når den eksisterende tunnelen må stenges i minst 30 minutter for hver sprengning i de tre årene som arbeidet vil vare.

Det er Statens vegvesen som nå forteller om detaljene rundt sprengningen av det 7275 meter nye løpet paralellt med eksisterende Oslofjordtunnel. På et møte nylig presenterte Oslofjord-prosjektet hvordan gjennomføringen av tunnelarbeidene er tenkt for representanter fra Asker Næringsforening og ASKO.

Hensikten var å vise hvordan anleggsgjennomføringen av et nytt løp i Oslofjordtunnelen vil bli, og hvilke konsekvenser det vil få for trafikkavviklingen på E134 mellom Asker og Frogn.

Skal drives fra tre stuffer

Mange regnestykker ligger til grunn for planleggingen, blant dem dette: Inndrift per sprengning (salvelengde) beregnes til ca. 4,5 m. Det betyr at antall sprengninger i nytt hovedløp blir 7275/4,5 = ca 1600.

I tillegg kommer sprengninger i forbindelse med nisjer, tverrtunneler og vann-/pumpemagasin, slik at antall sprengninger vil totalt komme opp i drøyt 2000.

Tunnelen skal drives fra tre stuffer, to fra adkomsttunnel ved Storsand (Hurumsiden) og èn fra Måna på Drøbaksiden.

Arbeidene gjennomføres som skiftarbeid (dag-/kveldsskift) mandag – lørdag (legger til grunn 101 timers uke). Antall salver (sprengninger) per døgn kan variere mellom 0 – 6 avhengig av hvilke arbeider som gjøres i tunnelen.

Ved injeksjon (vanntetting) og omfattende tung stabilitetssikring vil antall salver bli sterkt redusert.

Forventet drivetid av selve tunnelen (sprengning og bergsikring) er beregnet til ca. 3 år.

Ny Oslofjordtunnel blir også omlag 7,3 kilometer lang, hvorav drøye to kilometer ligger under fjorden. Foto: Statens vegvesen

Stengeprosedyren tar ca 30 minutter

For hver sprengning i nytt løp må denne stengningsprosedyren følges: Entreprenør melder til Veitrafikksentralen (VTS) at det er klart for sprengning. VTS utfører stengning av tunnelen i henhold til prosedyre før bommene senkes.

All trafikk i tunnelen må være ute av tunnelen før det gis klarsignal for at sprengningen kan gjennomføres.

Den delen av eksisterende tunnel som ligger nærmest sprengningsstedet kontrolleres for eventuelle uønskede hendelser av mannskap som på forhånd er postert på egnet sted i tunnelen. Hvis det ikke har inntruffet noen uønskede hendelser melder kontrollør at alt er ok og gir klarsignal til å åpne tunnelen. VTS åpner tunnelen i henhold til prosedyre. Hele stengeprosedyren fra trafikken stanser til den er i gang igjen vil ta ca. 30 min.

Utenom rushtiden

E134 skal utvides fra 2 til 4 felt mellom Måna og Vassum. Foto: Statens vegvesen

Det er et krav at når det sprenges i nytt tunnelløp at det eksisterende tunnelløpet skal være stengt. Det er ikke tillatt å stenge i rushtiden mellom 06:00 – 09:00 og mellom 14:00 -19:00. På strekninger nær bebyggelse kan det heller  ikke sprenges på nattestid pga. hensynet til naboers nattesøvn.

«Dette gir kun to «vinduer» i løpet av et døgn hvor sprengningsarbeider er mulig: 09:00 -14:00 og 19:00 - tidspunkt for når nattero skal overholdes.

På noen strekninger av tunnelen ligger den så langt unna bebyggelse at sprengning muligens kan utføres på natta etter dispensasjon fra Kommuneoverlegen.

Forsiden akkurat nå