Rundt 150 personer jobber hver dag med å utvikle detaljreguleringen for ny, trafikksikker E39 fra Mandal til Lyngdal. Her er et knippe av sentrale aktører som jobber med prosjektet. Bak fra venstre: Marius Fiskevold, Mette Eng Pedersen, Anja Husa Halvorsen, Håkon Lohne (planprosessleder Nye Veier), Knut Aalde, Saman Mameghani, Frode Løset, Kjetil Sandsbråten, Christopher Gehrken Strauman, Rasmus Haugli, Dag Løvhaug, Stine Mørk Forsbak, Karl Arne Hollingsholm, Martin Mattson, Christian Mikkelsen, Bjarte Skogheim, Ketil Flagstad, Torbjørn Valnes, Zen Mushtaq og Benedicte Antoinette Kirkerud Ender.
Rundt 150 personer jobber hver dag med å utvikle detaljreguleringen for ny, trafikksikker E39 fra Mandal til Lyngdal. Her er et knippe av sentrale aktører som jobber med prosjektet. Bak fra venstre: Marius Fiskevold, Mette Eng Pedersen, Anja Husa Halvorsen, Håkon Lohne (planprosessleder Nye Veier), Knut Aalde, Saman Mameghani, Frode Løset, Kjetil Sandsbråten, Christopher Gehrken Strauman, Rasmus Haugli, Dag Løvhaug, Stine Mørk Forsbak, Karl Arne Hollingsholm, Martin Mattson, Christian Mikkelsen, Bjarte Skogheim, Ketil Flagstad, Torbjørn Valnes, Zen Mushtaq og Benedicte Antoinette Kirkerud Ender. (Foto: NICKI TWANG WWW.TWANG.N)

150 personer står bak planleggingen av E39 Mandal-Lyngdal

150 personer bidrar når Nye Veier sammen med rådgivningsfirmaet Sweco planlegger ny, trafikksikker E39 fra Mandal i Lindesnes til Herdal i Lyngdal.

Rådgivningsfirmaet Sweco har hentet inn spisskompetanse fra hele landet, når de nå bistår Nye Veier i detaljreguleringsarbeidet for ny, trafikksikker E39 fra Mandal i Lindesnes til Herdal i Lyngdal, Agder. Strekningen planlegges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Sweco har samlet dedikerte medarbeidere fra Kristiansand i sør til Narvik i nord for å planlegge ny E39.

Bredt tverrfaglig miljø

Det er spesielt høy planleggingsaktivitet om dagen, fram mot politisk 1.gangsbehandling i Lyngdal og Lindesnes kommuner. Planarbeidet krever et bredt, sammensatt og tverrfaglig lag. Med spisskompetanse innen plan-, prosess- og miljøkunnskap, tekniske fag, anleggs- og entreprenørvirksomhet og digital samhandling, bidrar Sweco til en plan for både brukere av og naboer til den nye hovedveien.

Sammen med Nye Veier har Sweco sine rådgivere et utstrakt og konstruktivt samarbeid med planmyndigheter, berørte grunneiere, regionale myndigheter, samt andre interessenter for å finne gode løsninger, forteller Nye Veier i en pressemelding.

Detaljeringsgraden øker etterhvert

Våren 2020 ble områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst vedtatt i Lindesnes, Mandal og Lyngdal kommuner. Sweco viderefører dette arbeidet på vegne av Nye Veier.

Håkon Lohne er planprosessleder i Nye Veier, og ansvarlig for utviklingen av detaljreguleringen mellom Mandal og Lyngdal øst. Foto: NICKI TWANG WWW.TWANG.N

Håkon Lohne er Nye Veiers planprosessleder for prosjektet E39 Mandal – Lyngdal øst.

- Arbeidet omfatter utarbeidelse av komplett detaljreguleringsplan i henhold til vedtatt områderegulering. I tillegg inngår nødvendig supplerende undersøkelser og vurderinger. Blant annet vannovervåkningsprogram, prøvefiske og kartlegging av grunnvannsbrønner og utførelse av grunnundersøkelser, sier planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier.

- Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene. Vi startet allerede i oktober i fjor med å optimalisere veilinjen innenfor områdereguleringens plangrense, og forankre planinitiativ hos Lindesnes og Lyngdal kommuner. Ved juletider varslet vi oppstart av planarbeidet med påfølgende høringsperiode, sier seniorrådgiver Karl Arne Hollingsholm i Sweco.

Planforslaget ferdig i mai

Hollingsholm og teamet er i full gang med å utarbeide planforslag for den nye planlagte veien.

Dette arbeidet fortsetter til i slutten av mai. Det består av planbeskrivelse, planbestemmelser og reguleringskart, samt annen nødvendig dokumentasjon som må ligge til grunn for at planen kan behandles av kommunestyret og legges ut til 1.gangsbehandling.

Da det er ulike problemstillinger i de to kommunene, er det valgt å dele planprosessen i

FAKTA om E39 Mandal - Lyngdal øst

  • Ca 26 kilometer
  • Firefelts motorvei fartsgrense 110 km/t
  • Detaljregulering pågår
  • Målsetting om vedtatt plan 1. kvartal 2022
  • Mulig byggestart: 2023/2024.

to. Lyngdal behandler sin del, og Lindesnes det samme.
- I Lindesnes kommune oversendes planen til kommunen denne sommeren, men sikte på å få lagt ut planen til 1. gangsbehandling og offentlig ettersyn i høst, sier planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Målet er å ha politisk vedtatt reguleringsplan i Lyngdal innen desember 2021. For delen av planen som angår Lindesnes, er ambisjonen første kvartal 2022.

 

Forsiden akkurat nå